(19.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 8. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 189/2018 Sb. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Bylo vydáno podle zákona o ochraně ovzduší, je přitom jedním z projevů transpozice čtyř evropských směrnic do českého vnitrostátního právního řádu. Konkrétně jde o směrnice 2009/28/ES, 2009/30/ES, 2015/652 a 2015/1513.

Nové nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, jež se zrušuje. Své účinnosti nabylo dnem 1. 9. 2018. Jde přitom o reakci na novelu zákona o ochraně ovzduší publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 172/2018 Sb. Té bylo dle Ministerstva životního prostředí, zpracovatele návrhu nového nařízení, potřeba podzákonnou právní úpravu přizpůsobit.

Autor: Mgr. Martin Glogar