Byl uvolněn produkt EQUANTA, verze 7.3.24.

Změny v dané verzi:

Operativní cash flow

 • přidáno: V grafu modelovaného cash flow jsou nyní explicitně uvedeny hodnoty fakturovaných a uhrazených částek a hodnota jejich rozdílu (ke konci zvoleného období)
 • přidáno: Identifikace nestandardně přeúčtovaných úhrad dokladů, kdy je zaplacená částka v importovaném souboru uvedena s opačným znaménkem než částka fakturovaná
 • vylepšeno: Identifikace úhrad dobropisů závazků a pohledávek v importu dat
 • vylepšeno: V analýze cash flow je nyní referenční datum určující i pro výpočet celkových částek závazků a pohledávek, a nejen pro zahrnutí částek do daných kategorií dnů po splatnosti. Analýza je tak sladěna s výpočty v grafu a tabulce modelovaného cash flow, pokud je zapnuta volba referenčního data.
 • vylepšeno: Režim změny (posunu) datumů platností v grafu modelovaného cash flow lze nyní ukončit i klávesou ESCAPE
 • opraveno: Export analýzy cash flow již obsahuje i popisy kategorií splatnosti (nejen jejich číselná vyjádření)

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Aktualizace účetních výkazů (Rozvaha, VZaZ) pro rok 2018
 • přidáno: Průvodce redukcí dat, který umožňuje radikálně zmenšit rozsah importovaných dat účetního deníku do podoby sumarizovaných dat hlavní knihy, a to dle uživatelem zvolených parametrů (např. minimální sledovaná časová jednotka, střediska, zakázky, apod.)
 • přidáno: Reporting – nová funkce pro rychlé a pohodlné sestavení aktuálně požadovaných výstupů do jednoho výsledného dokumentu (ve formátu PDF, či HTML)
 • přidáno: Možnost exportu výkazů a exportu speciálních tiskových šablon do formátu PDF
 • přidáno: Možnost exportu a importu nastavení, vlastních výkazů a dalších uživatelských šablon (v dialogu Nastavení)
 • přidáno: Možnost zarovnávat výchozí a importované účty na analytický rozsah (při importu, ručním zadávání úhrad, pohledávek, závazků, apod.)
 • vylepšeno: Možnost obnovy projektu ze zálohy je nyní k dispozici i samostatně v nabídce Nástroje
 • vylepšeno: Dříve uložené konfigurace stránek (např. účetní analýzy, controllingu, apod.) lze nyní odstranit pomocí nově dostupné rolovací nabídky tlačítka “Vymazat”.
 • vylepšeno: Stavovým ikonám zapnutého filtru, srovnání a agregace v dolní liště aplikace byla změněna barva z poloprůhledné modré na výraznější vínově červenou
 • vylepšeno: Aktuálně nastavený filtr lze nyní pomocí volby v kontextové nabídce zkopírovat do schránky a následně pak pohodlně vložit do buněk vlastního výkazu, definice srovnávaného projektu, či do definice sledovaných ukazatelů v analýze průběhu hodnot.  V těchto funkčních oblastech lze nyní také načíst libovolný předdefinovaný filtr.
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů vstupujících do vzorce se nyní rychlý výpočet salda aktualizuje i v případě, když se na záznamy aplikuje rychlý filtr
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů máte nyní možnost zobrazovat kromě čísel účtů “Má dáti” a “Dal” i jejich názvy. Tuto možnost lze aktivovat v dialogu Nastavení (v sekci Stránky a zobrazení)
 • vylepšeno: V účetní analýze lze nyní vypnout zobrazování názvů účtů (pomocí příslušné volby v dialogu Nastavení, v sekci Stránky a zobrazení)
 • opraveno: Export účetní analýzy již obsahuje i názvy účtů (nejen jejich číselná vyjádření)
 • opraveno: Chybné uspořádání buněk v exportu víceúrovňové účetní analýzy do formátu typu HTML