Přehled změn ve verzi 7.0.4:

Finanční analýza

 • přidáno: Vertikální a horizontální rozbory absolutních ukazatelů aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty

 Plány a záměry

 • přidáno: Příklad na srovnávání plánu a skutečnosti
 • vylepšeno: Do dialogu pro výběr účtů v Controllingu byla doplněna tlačítka “Přidat všechny účty” a “Odebrat všechny účty”
 • vylepšeno: Strom účtů v Controllingu nyní obsahuje účty použité ve všech zobrazovaných obdobích (nejen účty z aktuálního období)
 • opraveno: Umístění hodnot “Odchylka [%]” v Controllingu (namísto v sekci hlavního projektu je nyní v sekci srovnávaných projektů, tak jako absolutní hodnota odchylky)

 Operativní Cashflow

 • přidáno: Možnost pracovat s objednávkami a dalšími předběžnými závazky a pohledávkami
 • přidáno: Import závazků a pohledávek. Umožňuje importovat záznamy z evidence faktur, objednávek, apod. To usnadňuje práci uživatelům Operativního Cashflow, kteří chtějí jeho funkce používat ve zjednodušené podobě (bez importu účetního deníku).
 • vylepšeno: Rychlost zpracování grafu a přehledu modelovaného cashflow (při počtu cca 500 000 položek již doba zpracování nebyla okamžitá a pohybovala se v řádech jednotek sekund)

 Finanční výpočty

 • přidáno: Porovnání úvěrů
 • vylepšeno: V grafickém porovnání úvěrů (včetně porovnání s leasingem a obligacemi) přibyla možnost srovnání na časové ose, což je vhodné např. pro úvěry s rozdílnou frekvencí splátek, posunutým datem zahájení, apod.
 • vylepšeno: Metodická nápověda

 Účetní analýza

 • opraveno: Nepřehledné zobrazování prázdných datumů a chybné zobrazování čísel s dvěmi a více desetinnými místy

 Obecné vlastnosti

 • přidáno: Možnost “Instalace součástí” v nabídce Nástroje, pomocí níž lze snadno nainstalovat nové (anebo zákaznické) funkční součásti produktu z vybraných (resp. dodaných) souborů
 • přidáno: Průvodce modifikací dat byl rozšířen o volbu “Posun data dokladů”, pomocí níž lze hromadně posunovat datum dokladu o zvolený počet vybraných jednotek období
 • přidáno: Nová volba “Vyčistit aktuální data” v Průvodci importem dat umožňuje kombinovat údaje z více různých souborů do jednoho časového období (pro účetní data), či seznamu (pro účtovou osnovu)
 • přidáno: Nová volba “Posun dat splatnosti” v Průvodci importem dat umožňuje definovat podmínky pro automatický posun (či nastavení) dat splatnosti importovaných záznamů (tzn. např. posun splatnosti o X dnů dle IČ, Zakázky, apod.)
 • vylepšeno: Při importu účetního deníku a hlavní knihy se nyní do účtové osnovy automaticky doplňují chybějící účty
 • vylepšeno: Import údajů z formátu MS Excel verze 2007 a vyšší (soubory .XSLX) byl významně zrychlen
 • vylepšeno: Do dialogu pro výběr účtů v globálním filtru byla doplněna tlačítka “Přidat všechny účty” a “Odebrat všechny účty”
 • vylepšeno: Možnost zapnout/vypnout zobrazování panelu rychlých voleb v záhlaví okna aplikace
 • vylepšeno: Možnost zobrazit seznam otevřených projektů v panelu rychlých voleb v záhlaví okna aplikace
 • vylepšeno: Kliknutí na hlavní aplikační tlačítko zobrazí úvodní stránku (jako doposud) a následné kliknutí nyní vyvolá nabídku základních funkcí aplikace
 • vylepšeno: Dialog “Nastavení” si nyní pamatuje naposledy otevřenou sekci v rámci spuštění aplikace (což urychluje zkoušení různých nastavení v rámci dané sekce)
 • vylepšeno: Rychlost opakovaného zobrazování výkazů s lokálně filtrovanými výpočty
 • vylepšeno: Globální i lokální filtry nyní mohou pracovat s podmínku typu “údaj nevyhovuje masce”, např. “Zakázka <> Z1*”
 • vylepšeno: Nová volba pro zapnutí/vypnutí automatického otevírání exportovaného souboru
 • opraveno: Chyba při spouštění aplikace v režimu tenkého klienta (pro systémy Citrix, Vzdálená plocha, apod.)
 • opraveno: Chyba ukládání aktivního globálního filtru do projektu (po opětovném otevření projektu nebyly údaje filtrovány)
 • opraveno: Chyba exportu čísel účtů začínajících nulou do formátu MS Excel
 • a další drobná vylepšení a úpravy …