(08.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 19. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 4/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Na jejím základě mají smluvní strany spolupracovat v souladu se svými příslušnými právními předpisy a mezinárodními závazky za účelem rozvoje spolupráce v obranné a vojenské oblasti. Blíže specifikuje oblasti a formy spolupráce, její financování, nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s jejím prováděním, právní postavení vyslaného personálu, vzájemnou výměnu relevantních informací či podrobnosti stran řešení sporů.

Dohoda byla podepsána v Praze dne 29. 5. 2017, v platnost pak vstoupila dnem 27. 10. 2017.

Autor: Mgr. Martin Glogar