(19.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 213/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Impulsem, který dal vzniknout této novele, byly dle důvodové zprávy požadavky Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu týkající se řešení dopadů nepříznivých pracovních podmínek horníků. Řešení mělo spočívat, mimo jiné, v přijetí legislativní úpravy, jež by umožnila horníkům dřívější odchod do starobního důchodu. Vyústěním následných jednání je právě publikovaná novela.

Ta byla přijata s cílem obecně stanovit nižší důchodový věk pro vybrané skupiny pojištěnců, konkrétně pro osoby pracující v hornictví ve vybraných povoláních, které mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech, a to bez ohledu na to, v kterém období do tohoto povolání poprvé nastoupily.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2016.