(05.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.8.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 263/2016 Sb. zákon atomový zákon.

Do českého právního řádu promítá obsah příslušných předpisů Evropského společenství pro atomovou energii a Evropské unie stejně tak jako navazuje na ty přímo aplikovatelné. V souladu s tím v podrobnostech nově upravuje podmínky mírového využívání jaderné energie, podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření, požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Současně s atomovým zákonem byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 264/2016 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Jím se především ruší podstatná část předchozího atomového zákona, tedy zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Vedle toho je novelizován například trestní řád, horní zákon, zákon o metrologii, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o státní pomoci při obnově území či zákon o správních poplatcích, stavební zákon, zákoník práce, zákon o zdravotních službách nebo zákon o specifických zdravotních službách, ale i zákony další.

Zákonodárce k této rekodifikaci, jak uvádí v důvodové zprávě, přistoupil zejména proto, že i přes množství novelizací dosavadního atomového zákona praxe při jeho užívání stále poukazovala na celou řadu problémů, a to jak v nastavení administrativních opatření, tak i v oblasti aktuálnosti technických požadavků. Rozhodl se tedy přijít s koncepcí zcela novou, lépe odpovídající moderním trendům a aktuálnímu vývoji.

Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.