(13.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Jak přibližuje důvodová zpráva, cílem novely má být zajištění fungování zákona o registru smluv s ohledem na dosavadní zkušenosti s jeho aplikací, přičemž má jít jak o korekci legislativních a výkladových nedostatků, tak o určité úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Nemají vést k vynětí povinných subjektů z režimu zákona, nýbrž k úpravě režimu zveřejňování u některých smluv či vynětí určitých typů smluv, u nichž byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 18. 8. 2017.