Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.3.

Změny v dané verzi:

 • tisk do PDF
 • oprava výpočtu civilních a daňových pohledávek
 • oprava výpočtu nemocenské
 • opravy chyb

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, 2018.06.19.

Změny v dané verzi:

 • polupráce zašifrovaných databází DK a MDS
 • zapracování nových produktových log
 • zapracování hlídacího agenta

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Byl uvolněn produkt EQUANTA, verze 7.3.24.

Změny v dané verzi:

Operativní cash flow

 • přidáno: V grafu modelovaného cash flow jsou nyní explicitně uvedeny hodnoty fakturovaných a uhrazených částek a hodnota jejich rozdílu (ke konci zvoleného období)
 • přidáno: Identifikace nestandardně přeúčtovaných úhrad dokladů, kdy je zaplacená částka v importovaném souboru uvedena s opačným znaménkem než částka fakturovaná
 • vylepšeno: Identifikace úhrad dobropisů závazků a pohledávek v importu dat
 • vylepšeno: V analýze cash flow je nyní referenční datum určující i pro výpočet celkových částek závazků a pohledávek, a nejen pro zahrnutí částek do daných kategorií dnů po splatnosti. Analýza je tak sladěna s výpočty v grafu a tabulce modelovaného cash flow, pokud je zapnuta volba referenčního data.
 • vylepšeno: Režim změny (posunu) datumů platností v grafu modelovaného cash flow lze nyní ukončit i klávesou ESCAPE
 • opraveno: Export analýzy cash flow již obsahuje i popisy kategorií splatnosti (nejen jejich číselná vyjádření)

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Aktualizace účetních výkazů (Rozvaha, VZaZ) pro rok 2018
 • přidáno: Průvodce redukcí dat, který umožňuje radikálně zmenšit rozsah importovaných dat účetního deníku do podoby sumarizovaných dat hlavní knihy, a to dle uživatelem zvolených parametrů (např. minimální sledovaná časová jednotka, střediska, zakázky, apod.)
 • přidáno: Reporting – nová funkce pro rychlé a pohodlné sestavení aktuálně požadovaných výstupů do jednoho výsledného dokumentu (ve formátu PDF, či HTML)
 • přidáno: Možnost exportu výkazů a exportu speciálních tiskových šablon do formátu PDF
 • přidáno: Možnost exportu a importu nastavení, vlastních výkazů a dalších uživatelských šablon (v dialogu Nastavení)
 • přidáno: Možnost zarovnávat výchozí a importované účty na analytický rozsah (při importu, ručním zadávání úhrad, pohledávek, závazků, apod.)
 • vylepšeno: Možnost obnovy projektu ze zálohy je nyní k dispozici i samostatně v nabídce Nástroje
 • vylepšeno: Dříve uložené konfigurace stránek (např. účetní analýzy, controllingu, apod.) lze nyní odstranit pomocí nově dostupné rolovací nabídky tlačítka “Vymazat”.
 • vylepšeno: Stavovým ikonám zapnutého filtru, srovnání a agregace v dolní liště aplikace byla změněna barva z poloprůhledné modré na výraznější vínově červenou
 • vylepšeno: Aktuálně nastavený filtr lze nyní pomocí volby v kontextové nabídce zkopírovat do schránky a následně pak pohodlně vložit do buněk vlastního výkazu, definice srovnávaného projektu, či do definice sledovaných ukazatelů v analýze průběhu hodnot.  V těchto funkčních oblastech lze nyní také načíst libovolný předdefinovaný filtr.
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů vstupujících do vzorce se nyní rychlý výpočet salda aktualizuje i v případě, když se na záznamy aplikuje rychlý filtr
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů máte nyní možnost zobrazovat kromě čísel účtů “Má dáti” a “Dal” i jejich názvy. Tuto možnost lze aktivovat v dialogu Nastavení (v sekci Stránky a zobrazení)
 • vylepšeno: V účetní analýze lze nyní vypnout zobrazování názvů účtů (pomocí příslušné volby v dialogu Nastavení, v sekci Stránky a zobrazení)
 • opraveno: Export účetní analýzy již obsahuje i názvy účtů (nejen jejich číselná vyjádření)
 • opraveno: Chybné uspořádání buněk v exportu víceúrovňové účetní analýzy do formátu typu HTML

Novinky

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® MONITOR – STAVEBNICTVÍ obsahuje kompletní a vždy aktuální znění stavebních zákonů, otázky a odpovědi České komory architektů, praktické stavební dotazy i návody pro řešení životních situací. Součástí doplňku jsou také aktuální vzory smluv související se stavebnictvím a výstavbou, které využijete v různých fázích vašeho projektu.

Doplněk softwaru CODEXIS® je koncipován tak, aby díky němu uživatel lépe porozuměl stavebnímu zákonu, zorientoval se v dané problematice a našel odpovědi na konkrétní otázky související se stavebnictvím.

Nový doplněk softwaru CODEXIS SLEDOVANÉ ČSN umožňuje vyhledávání, zobrazování a sledování norem ČSN a jejich změn. Doplněk podporuje aplikaci pokročilých filtrů (dle názvu normy, jejího čísla, data vydání, data změny atd.) i výběr více tříd norem najednou. U vámi zvolených norem je možné nastavit také notifikace či zasílání emailů s upozorněním na změny u dané normy. Notifikace lze nastavit i pro celou třídu norem ČSN. Praktickou součástí doplňku SLEDOVANÉ ČSN je samostatná složka pro ukládání norem ve formátu PDF.

Partneři